Utbildningsdesign för E-lärande

Att jag funderat på frågor rörande ledarskap och organisationsutveckling kan nog inte kommit som en överraskning för de som varit mig närmast i yrkeslivet eller privat. Men att jag skulle läsa ”vuxenpedagogik” (vilket låter lite nedsättande?) kom som en överraskning! Jag kan inte ens komma ihåg hur jag kom i kontakt med ”Utbildningsdesign” men jag är väldigt glad för att fått både vetskap och kunskap. Under period 2 av ht -15 sökte jag in på en kurs för att få en känsla om jag klarar av att studera på distans samtidigt som jag är föräldraledig. Kursen Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet är på avancerad nivå och kan ingå i Pedagogiska institutionens magisterår, men då jag har läst Tillämpad utbildningsvetenskap så får jag ”bara” läsa kurserna enskilt. En kort sammanfattning är att jag är väldigt nöjd med att utvecklat mina kunskaper och att jag efter kursens slutförande har mer kompetens när det gäller lärande i bla organisationer, den lärande organisationen och i hur kompetensutveckling kan genomföras med hjälp av e-lärande. Den humoristiska knorren är att jag nu har både teorier och verktyg för att skapa kompetenshöjande utbildningsinsatser samtidigt som jag relativt nyligen genom arbetet som lärare genomgått en utbildning via e-lärande, jag har både ris och ros att säga om det genomförandet, det mesta underbyggt med teori och vetenskap!


Studier vid Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet ht -15, kurs Utbildningsdesign för E-lärande i arbetslivet 7.5 HP.

Det moderna arbetslivet präglas i allt större utsträckning av informations- och kommunikationsteknik (IKT). Den här kursen som vänder sig till dig som vill veta mer om utbildningsplanering och utbildningsdesign samt diskutera och analyser vilka möjligheter och begränsningar IKT erbjuder vid design av olika former för lärande med stöd av IKT i arbetslivet.

I kursen ingår teori om utbildningsplanering och utbildningsdesign och diskussioner förs om vilka möjligheter och begränsningar IKT erbjuder vid design av olika former för e-lärande i arbetslivet. I kursen arbetar studenterna med case där de förväntas planera för utbildningsinsatser/kompetensutvecklingsinsatser i arbetslivet. I sådana processer ingår behovsinventering, analys av förutsättningar, design av innehåll och metoder, implementering och utvärdering.

Efter kursen förväntades jag kunna:

Kunskap och förståelse
– visa god förståelse för utbildningsplanering och utbildningsdesign i arbetslivet via e-lärande
– visa god kunskap om centrala processer vid planering, genomförande och uppföljning av utbildning i arbetslivet via e-lärande
– visa god kunskap om tidigare forskning med relevans för den planerade utbildningsinsatsens forskningsområde

Färdighet och förmåga
– kunna planera för ett genomförande och en uppföljning av en utbildningsinsats via e-lärande på en konkret arbetsplats – visa god förmåga att analysera den planerade utbildningsinsatsens design i relation till den konkreta arbetsplatsens lokala förutsättningar
– visa kunnande att kommunicera utbildningsinsatsens olika delar till adekvata målgrupper

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– kunna värdera, reflektera och diskutera vilka möjligheter och begränsningar informations- och kommunikationsteknik (IKT) erbjuder vid design av olika former för e-lärande i arbetslivet


Här kommer jag visa mitt case som är examinationsuppgift för kursen. Case:t bygger på en verklig situation vid en skola och organisation i Sverige men det är maskerat som en skola i Göteborgs kommun.

Annonser